بررسي تطبيقي فرم و رنگ در دو نگاره: حضرت يوسف (ع) در مجلس زليخا در نگارگري مکتب قهوه خانه اي و پيکرنگاري درباري

گاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تطبيقي فرم و رنگ در دو نگاره: حضرت يوسف (ع) در مجلس زليخا در نگارگري مکتب قهوه خانه اي و پيکرنگاري درباري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تطبيقي فرم و رنگ در دو نگاره: حضرت يوسف (ع) در مجلس زليخا در نگارگري مکتب قهوه خانه اي و پيکرنگاري درباري : سال انتشار : 1398تعداد صفحات : 17چکیده مقاله: داستان های روایی و ادبی و تاریخی بارها در هنر نگارگری ایرانی به تصویر کشیده شده است. در ای

نقش اعتقادات در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از منظر قرآن کريم

پي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش اعتقادات در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از منظر قرآن کريم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن نقش اعتقادات در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از منظر قرآن کريم : سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 15چکیده مقاله: شخصیت انسان در پرتو اعتقادات و رفتارهای وی شکل می گیرد ، اعتقادات پایه و اساس برای رفتارها است . به هر میزان که اعتقادات انسان معقول، منطقی و مطابق با فطرت و شرع باشد عملکردهای فردی و احتماعی افراد نه تنها آسیب زا نمی باشد بلکه مصونیت آفرین نیز می باشد . قرآن کریم که رسالت اصلی آن ه

تحليل محتوا کيفي کتاب هاي پنجم و ششم ابتدايي ازمنظر توجه به منابع طبيعي

ر ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل محتوا کيفي کتاب هاي پنجم و ششم ابتدايي ازمنظر توجه به منابع طبيعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تحليل محتوا کيفي کتاب هاي پنجم و ششم ابتدايي ازمنظر توجه به منابع طبيعي : سال انتشار : 1398تعداد صفحات : 12چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوا برنامه درسی سال های پنجم وششم ابتدایی از منظر توجه به منابعطبیعی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعه اماری پژوهش کتاب های پنجم وششم ابتدایی است. نمونه اماری پژوهش به شیوه هدفمند از نوع موارد مطلوب و شامل مح