تاثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسکلروزيس شهرستان جهرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تاثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسکلروزيس شهرستان جهرم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسکلروزيس شهرستان جهرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسکلروزيس شهرستان جهرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسکلروزيس شهرستان جهرم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن سیستم عصبی مرکزی است که بادمیلینه شدن نورون های عصبی همراه است و قطعات دمیلینه شده حاصل از بیماری، سرتاسر ماده سفیدرا فراگرفته و عملکرد حسی حرکتی و روانشناختی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف - پژوهشحاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به بیماریام . اس بود .روش کار: در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود،نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند و از میان بیماران مراجعه کننده به انجمن ام. اسشهرستان جهرم انتخاب شد که از میان آنها تعداد 30 نفر به طور تصادفی، به دو گروه 15 نفره آزمایشو کنترل تقسیم شدند .در مرحله پیش آزمون، به منظور سنجش میزان اضطراب و افسردگی، از پرسشنامه اضطراب و افسردگیبک استفاده شد . گروه آزمایش تحت درمان گروهی پذیرش و تعهد، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای قرارگرفت و گروه کنترل، هیچگونه درمانی دریافت نکرد . در مرحله پس آزمون، پرسشنامه های فوق روی هردو گروه مجددا اجرا شد.یافته ها : نتایج پژوهش به خوبی نشان داد که در مرحله پس آزمون، نمرات اضطراب و افسردگی گروهآزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است. بنابراین درمان گروهی پذیرش وتعهد بر درمان اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به ام . اس موثر بوده است .نتیجه گیری : نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به بیماری اماس و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی این بیماران تاکید دارد.

لینک کمکی