تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: مولتیپل اسکلروزیس، یکی از بیماری های سیستم عصبی مرکزی است که چالش های زیادی رادر خصوص سازگاری روان شناختی افراد مبتلا در تمام دنیا ایجاد کرده است . این پژوهش، با هدفبررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب مبتلایان به مولتیپلاسکلروزیس شهرستان جهرم انجام شد.روش کار: طرح پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماریپژوهش، اعضای انجمن بیماران ام . اس شهرستان جهرم و حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه ینمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. درمرحله ی پیش آزمون از پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش میزان افسردگی و هم چنین پرسشنامهکیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. گروه آزمایش جلسات درمانی را به مدت 8 جلسه ای هفتگی دوساعته دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. در مرحله ی پس آزمون، مجدداپرسشنامه ها برای هر دو گروه اجرا شد.یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از انجام مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب و افسردگی در روشدرمان مبتنی بر ذهن آگاهی در دو گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت و گروه ها باهم همسان بودند، اما پس از انجام مداخله درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در گروه آزمایش در قبل و بعد ازمداخله معنیدار شده است .نتیجه گیری : با توجه به مشکلات جسمانی و روانی فراوانی که بیماری مولتیپل اسکلروزیس بر جنبههای مختلفی زندگی افراد از جمله کیفیت خواب بر جای می گذارد، می توان با استفاده مداخلات نسل سوم درمانی و بویژه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی به افزایش سازگاری و بهبود بهزیستی روانشناختی این دسته از بیماران کمک نمود.

لینک کمکی