شناسايي مولفه هاي موثر در کاهش تاب آوري اجتماعي نواحي شهري در وضعيت بحراني مطالعه موردي: نواحي شهر زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 شناسايي مولفه هاي موثر در کاهش تاب آوري اجتماعي نواحي شهري در وضعيت بحراني مطالعه موردي: نواحي شهر زابل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر در کاهش تاب آوري اجتماعي نواحي شهري در وضعيت بحراني مطالعه موردي: نواحي شهر زابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي مولفه هاي موثر در کاهش تاب آوري اجتماعي نواحي شهري در وضعيت بحراني مطالعه موردي: نواحي شهر زابل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي مولفه هاي موثر در کاهش تاب آوري اجتماعي نواحي شهري در وضعيت بحراني مطالعه موردي: نواحي شهر زابل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تاب آوری شهری به توانایی سیستم شهری در مقیاس زمانی و فضایی برای حفظ یا بازگشت سریع به عملکردهای مطلوب گذشته دربرابر5 اختلال (مخاطرات طبیعی) در جهت پایداری با تغییرات گفته میشود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر در کاهش تاب آوری اجتماعی نواحی پنج گانه شهری زابل در وضعیت بحرانی تدوین شده است. روش پژوهش تحلیلی است و داده ها به روش مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری شامل خبرگان5 مدیرتی مسائل برنامه ریزی شهری است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل ویکور فازی استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، در بین نواحی شهری مدنظر، ناحیه شهری دو با Q به دست آمده 0/356، ناحیه شهری سه با Q به دست آمده 0/578، ناحیه شهری پنج با Q بهدستآمده 0/612، ناحیه شهری چهار با Q به دست آمده 0/682، ناحیه شهری یک با Q به دست آمده 0/356، به ترتیب در اولویتهای یک تا پنج ازلحاظ افزایش تاب آوری اجتماعیدربرابر5 مخاطرات طبیعی در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند.

لینک کمکی