ارتباط بين توانمندسازها و نتايج در تعالي سازماني باشگاه هاي فوتبال تهران درليگ برتر ايران بر اساس مدل EFQM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط بين توانمندسازها و نتايج در تعالي سازماني باشگاه هاي فوتبال تهران درليگ برتر ايران بر اساس مدل EFQM دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بين توانمندسازها و نتايج در تعالي سازماني باشگاه هاي فوتبال تهران درليگ برتر ايران بر اساس مدل EFQM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بين توانمندسازها و نتايج در تعالي سازماني باشگاه هاي فوتبال تهران درليگ برتر ايران بر اساس مدل EFQM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بين توانمندسازها و نتايج در تعالي سازماني باشگاه هاي فوتبال تهران درليگ برتر ايران بر اساس مدل EFQM :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه های (می باشد. این تحقیق به روش EFQM فوتبال تهران درلیگ برتر کشور) براساس مدل توصیفی و به شکل میدانی انجام شده است. در این تحقیق 96 نفر از کارکنان و 6 نفر از در سال 1385-86 مورد ارزیابی قرار دادند. مدیران باشگاه های خود را 109 بود. که میزان پایایی ان EFQM ابزار تحقیق، پرسشنامه پنجاه سوالی تعالی سازمانی مدل در مورد باشگاه های فوتبال 967/0 محاسبه شد .در دو حوزه مورد بررسی قرار EFQM تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال با استفاده از مدل گرفت، در حوزه توانمندسازها به ترتیب باشگاه های سایپا با 38/321 امتیاز، باشگاه صباباطری تهران با 66/316 امتیاز، باشگاه پیکان با 35/266 امتیاز، باشگاه راه اهن با 19/248 امتیاز، باشگاه پرسپویس با 57/233 امتیاز و باشگاه استقلال باامتیاز 22/191 رتبه های اول تا ششم، و در حوزه نتایج به ترتیب باشگاه سایپا با 37/246 امتیاز، باشگاه پیکان با 99/220 امتیاز، باشگاه صباباطری با 8/216 امتیاز، باشگاه راه ا هن با 76/138 امتیاز ، باشگاه پرسپولیس با 76/138 امتیاز و باشگاه استقلال با امتیاز 11/133 رتبه های اول تا ششم، و به طور کلی از لحاظ تعالی سازمانی: باشگاه سایپا با 75/567 امتیاز رتبه اول، باشگاه صبا باطری با 46/533 امتیاز رتبه دوم، باشگاه پیکان با 34/487 امتیاز رتبه سوم، باشگاه راه ا هن با 98/407 امتیاز رتبه چهارم، باشگاه پرسپولیس با 33/372 امتیاز رتبه پنجم و باشگاه استقلال با 324 امتیاز رتبه ششم را به خود اختصاص دادند. در مورد ارتباط بین نتایج و توانمندسازها، نتایج حاصل از ا زمون ضریب همبستگی پیرسون p=0/87، r=0/01 نشان داد که ارتباط معنی داری بین نتایج و توانمندسازها وجود دارد

لینک کمکی