ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر برر سی ارتباط بين ساختار و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس جوانان استان فارس بودند N=113 نمونه گیرل به روش سرشمارل و کل جاممه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه مشخصات فردلی پرسشنامه 24 سوالی ساختار سازمانی رابینز 1987 پر سشنامه 12 سوالی فرهنگ سازمانی دیسون 2000 و پرسشنامه 12 سوال کارآفرینی سازمانی مقیمی 1390 بود. پایایی پرسش نامه ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/81، 0/75 و0/84 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادی بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار معکوس و بین و همچنین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی