ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک با مهندسی ارزشی در پروژهای ورزشی استان کردستان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد و به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارشناسان ورزشی و فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. حجم نمونه با توجه به روش نمونه گیری کوکران 76 نفر انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. ابزار مورد استفاد، پرسشنامه مدیریت ریسک صالحی 1389 و پرسشنامه مهندسی ارزش ایرانی نژاد و عزیزی 1395 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (جداول، نمودارها، میانگین و انحراف استاندراد، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک با مهندسی ارزش r=0/34,p=0/002 در پروژه های ورزشی استان کردستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد P> 0/05 همچنین مدیریت ریسک بر مهندسی ارزش در این پروژه ها تاثیر دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که، با توجه به پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسایل زیست محیطی و .. مدیران با برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین متغیرهای تحقیق می توانند موفقیت بیشتری در اجرای پروژه های ورزشی بدست آورند

لینک کمکی