ارتباط کيفيت خدمات ارائه شده با سطح رضايتمندي: استفاده کنندگان از استخرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط کيفيت خدمات ارائه شده با سطح رضايتمندي: استفاده کنندگان از استخرها دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط کيفيت خدمات ارائه شده با سطح رضايتمندي: استفاده کنندگان از استخرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط کيفيت خدمات ارائه شده با سطح رضايتمندي: استفاده کنندگان از استخرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط کيفيت خدمات ارائه شده با سطح رضايتمندي: استفاده کنندگان از استخرها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر رابطه کیفیت خدمات ارائه شده با سطح رضایتمندی استفاده کنندگان استخرهای سرپوشیده و روباز شهر کرمان بود. روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را کلیه استفاده کنندگان از استخرهای سرپوشیده و روباز شهر کرمان تشکیل می دادند. بر اساس بررسی های اولیه تعداد آنها حدود 600 نفر برآورد شده است که با استفاده از جدول مور گان، به ازاء حجم جامعه 234 نفری، حجم نمونه 180 نفر بدست آمد. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. با در نظر گرفتن احتمال ریزش 200 پرسشنامه در بین ورزشکاران توزیع گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو 2008 و پرسشنامه رضایتمندی مشتری توسط لیو 2008 استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای 2 پرسشنامه محاسبه و برای همه متغیر ها بالای 0/70 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی، از شاخص های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و طراحی جداول و در سطح آماراستنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان ارتباط دارند. بعلاوه، بین کیفیت خدمات ارائه شده در استخرهای سرپوشیده و روباز شهر کرمان با سطح رضایتمندی ارتباط معنادار و مستقیمی وجود داشت

لینک کمکی