ارتباط نوآوري کارآفرينان ورزشي با رضايت مشتريان باشگاه هاي سلامتي شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط نوآوري کارآفرينان ورزشي با رضايت مشتريان باشگاه هاي سلامتي شهر قم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط نوآوري کارآفرينان ورزشي با رضايت مشتريان باشگاه هاي سلامتي شهر قم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط نوآوري کارآفرينان ورزشي با رضايت مشتريان باشگاه هاي سلامتي شهر قم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط نوآوري کارآفرينان ورزشي با رضايت مشتريان باشگاه هاي سلامتي شهر قم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین نوآوری کارآفرینان ورزشی با رضایت مشتریان باشگاه های سلامتی شهر قم بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان باشگاه های سلامتی و کلیه کارآفرینان ورزشی باشگاه های سلامتی شهر قم می باشد که براساس استعلام از هیئت ورزش های همگانی 265 نفر می باشند . نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 157 نفر از مدیران و 157 نفر ازمشتریان باشگاه های سلامتی است که به صورت طبقه بندی متناسب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .برای گردآوری اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیه ها ازدو پرسشنامه نوآوری کانتر 1998 با آلفای کرونباخ 0/853 وپرسشنامه رضایتمندی (رمضانی, 1383)، با آلفای کرونباخ 0/844 استفاده شده است. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی می کنند. نتایج همبستگی پیرسون بین نوآوری کارآفرینان ورزشی با رضایت مشتری نشان می دهد , بین نوآوری کارآفرینان ورزشی با رضایت مشتری رابطه وجود دارد.

لینک کمکی