ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريکي، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو با ناراستايي هاي زانو در دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريکي، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو با ناراستايي هاي زانو در دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريکي، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو با ناراستايي هاي زانو در دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريکي، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو با ناراستايي هاي زانو در دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريکي، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو با ناراستايي هاي زانو در دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقدمه: در عصر حاضر به دنبال پیشرفت های روزافزون و به نوعی علمی شدن نحوه ی اجرای تمرینات، ازجمله مواردی که اخیرا موردتوجه قرارگرفته تقویت ثبات مرکزی به ویژه عضلات کور در ورزشکاران می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارتباط ویژگی های آنتروپومتریکی، قدرت عضلات کور و عضلات اطراف زانو در دختران 11 تا 16 سال انجام شد. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمام دانش آموزان دختر 11 تا 16 سال مدارس شهر تبریز بود که از طریق غربالگری از چند مدرسه به وسیله صفحه شطرنجی، 60 نفر به صورت تصادفی هدف دار و با در نظر گرفتنمعیارهای انتخاب (دارای پای پرانتزی، پای ضربدری، عقب رفتگی زانو) و حذف، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت اندازه گیری قدرت عضلات اطراف زانو از دستگاه ایزوکنتیک استفاده شد. برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شایپیرو – ویلک و برای آنالیز دادهها از نرم افزار spss نسخه 22 و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنوا (واریانس یک راهه) در سطح معناداری در تمام مراحل P> 0/05 در نظر گرفته شد.یافته ها: با توجه به نتایج ارتباط معنی داری بین قدرت عضلات کور با ناهنجاری مختلف اندام تحتانی و ویژگی های آنتروپومتریک با ناهنجاری مختلف اندام تحتانی و قدرت عضلات زانو با ناهنجاری های اندام تحتانی وجود دارد. نتیجه گیری: با استناد به یافته های تحقیق می توان چنین بیان کرد که به منظور افزایش کارایی افراد و جهت پیشگیری و درمان ناهنجاری ها و آسیب ها، ارتباط بین قدرت عضلانی و ناهنجاری های اسکلتی می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد.

لینک کمکی